top of page

Cookie and Privacy Policy
Cookie- og privatlivspolitik

ENGLISH
(DANISH BELOW)

Purpose

The purpose is to explain what Ava Sustain does with your data when you visit our website (www.avasustain.com) and when you contact Ava Sustain.

 

Who is behind www.avasustain.com

www.avasustain.com is owned and operated by:

Ava Sustain

C/O Greencubator

Nørrebrogade 20, 1st floor

2200 Copenhagen N

Denmark

CVR: 41723580

 

When visiting avasustain.com: Cookie Policy

When you visit www.avasustain.com, we collect data using cookies.

 

What is a cookie and what can it be used for?

A cookie is a text file that is created by your browser and stored in your browser history. The purpose of a cookie varies widely. Some cookies are necessary to make the website work, and others are used to track your behavior. This may, for example, be in relation to statistics, marketing, or personal preferences. On www.avasustain.com there are all these types of cookies, but you can choose to have the site using the necessary cookies, only.

 

Deleting cookies

You can manually delete cookies from your browser. If you want help with this, you can follow this guide: https://cybernews.com/resources/an-easy-to-use-guide-to-clear-browser-cookies/

 

Cookies on avasustain.com

We have chosen to use an analysis tool (CookieBot), which continuously updates a cookie list that gives visitors to www.avasustain.com an overview of which cookies are used on the page. When you land on www.avasustain.com, you can click "Show details" in the cookie consent box to see which types of cookies are used and what they are used for.

www.avasustain.com does not collect personal data.

 

When you contact Ava Sustain

If you write to Ava Sustain (info@avasustain.com), your information will

be stored in Ava Sustain's mail system.

The purposes and legal basis for

Ava Sustain's processing of your personal data

The purpose of the cookies and the collection of personal data is to provide the service that Ava Sustain offers. As long as there is a professional relationship, the collected personal data (your information) will be stored in Ava Sustain's mail system (Google Workspace).

Ava Sustain follows the Data Protection Regulation's rules on personal data (GDPR) at all times.

Your rights

According to the data protection regulation, you have several rights in relation to Ava Sustain's processing of information about you. If you want to exercise these rights, please contact us.

 

Right to see information (right of access)

You have the right to gain insight into the information that we process about you.

 

Right to rectification

You have the right to have incorrect information about yourself corrected.

 

Right to erasure

In some cases, you have the right to have information about you deleted before

the time of our general deletion occurs. Read more at www.datatilsynet.dk.

 

Right to restriction of processing

In certain cases, you have the right to have the processing of your personal data restricted. If you have the right to have the processing restricted, we may in the future only process the information – apart from storage – with your consent, or for the purpose of establishing, asserting, or defending legal claims, or to protect a person or important public interests.

 

Right to object

In certain cases, you have the right to object to our otherwise lawful processing of your personal data. You can also object to the processing of your data for direct marketing.

 

Right to transmit information (data portability)

In certain cases, you have the right to receive your personal data in a structured, commonly used, and machine-readable format and to have this personal data transferred from

one data controller to another without hindrance.

 

You can read more about your rights in the Danish Data Protection Agency's guidance on the rights of the data subjects, which you can find at www.datatilsynet.dk/english.

 

Right to complain to the Danish Data Protection Agency

You have the right to lodge a complaint with the Danish Data Protection Agency if you are dissatisfied with the way we process your personal data. You will find the Danish Data

Protection Agency's contact information at www.datatilsynet.dk/english.

 

DANSK

 

Formål 

Formålet er at forklare, hvad Ava Sustain gør med dine data i forbindelse med besøg

på vores website (www.avasustain.com) og når du kontakter Ava Sustain.

 

Hvem står bag www.avasustain.com 

www.avasustain.com er ejet og drevet af: 

 

Ava Sustain 

C/O Greencubator 

Nørrebrogade 20, 1. sal 

2200 København N 

Danmark 

CVR: 41723580 

 

Besøg på avasustain.com: Cookiepolitik

Når du besøger www.avasustain.com, indsamler vi data ved hjælp af cookies. 

 

Hvad er en cookie og hvad kan den bruges til?

En cookie er en tekstfil, som bliver oprettet af din browser og gemt i din browser-historik. Formålet med en cookie varierer meget. Nogle cookies er nødvendige for at få websitet til at fungere, og andre bruges til at spore din adfærd. Det kan for eksempel være i forhold til statistik, markedsføring eller personlige præferencer. På www.avasustain.com er der alle disse typer cookies, men du kan vælge, at siden kun må bruge de nødvendige cookies.

 

Sletning af cookies 

Du kan manuelt slette cookies fra din browser. Hvis du ønsker hjælp til dette,

kan du bruge denne guide: https://minecookies.org/cookiehandtering/.

 

Cookies på avasustain.com 

Vi har valgt at bruge et analyseværktøj (CookieBot), som løbende opdaterer en cookieliste, der giver besøgende på www.avasustain.com et overblik over, hvilke cookies der er anvendt på siden. Når du lander på www.avasustain.com kan du i boksen med cookie-samtykke klikke

“Show details” for at se, hvilke typer cookies der anvendes, og hvad de bruges til. 

www.avasustain.com indsamler ikke persondata.  

 

Når du kontakter Ava Sustain 

Skriver du til Ava Sustain (info@avasustain.com) bliver dine oplysninger gemt

i Ava Sustains mailsystem. 

Formålene med og retsgrundlaget for Ava Sustains

behandling af dine personoplysninger 

Formålet med de anvendte cookies og indsamling af persondata er at yde den service,

som Ava Sustain tilbyder. Så længe der er en professionel relation, vil de indsamlede

persondata (dine oplysninger) blive gemt i Ava Sustains mailsystem (Google Workspace).

Ava Sustain følger til enhver tid Databeskyttelsesforordningens regler om persondata (GDPR).  

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Ava Sustains behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder, skal du kontakte os. 

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. 

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

 

Ret til sletning 

I nogle tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores

generelle sletning indtræffer. Læs mere på www.datatilsynet.dk.  

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger

til direkte markedsføring. 

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)  

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger

fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes

rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.  

 

Ret til at klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk 

bottom of page